042-136060
Navigation
Språk
Nyhetsbrev
Fyll i kod:

Försäljningsvillkor

1. Omfattning
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.

2. Köpare
MBG/Elektronik 2000 AB säljer och levererar till av oss godkända återförsäljare samt systempartners. Vi säljer enbart till registrerade bolag och organisationer.

3. Produktinformation och priser
Alla uppgifter och data som finns i av MBG/Elektronik 2000 AB utfärdad produktinformation, prislistor etc. kan ändras utan särskild förvarning. Alla priser är angivna exkl. moms. På alla expedierade order tillkommer frakt med 225:-/ fast avgift. Vid valutaavikelser större än +/- 3% från baskursen justeras priset till 100%. 1 USD = 9.15 SEK, 1 Euro = 9.20 SEK

4. Leverans / riskansvar
Alla beställningar expedieras i turordning med budbil, företagspaket, postbefordran eller annat fraktsätt. Om inte annat avtalats övergår ansvaret för varan på köparen då varan utlämnats till självständig fraktförare. Detta innebär att transportskador reklameras gentemot transportören.

5. Betalning / dröjsmålsränta
All betalning sker kontant i förskott , eller efter kreditprövning mot faktura. Gällande kredittid är högst 20 dagar om inget annan överenskommits. Dröjsmålsränta utgår med 2% per månad och påminnelseavgift utgår med 50:- plus moms. I de fall fakturor är förfallna till betalning kommer MBG/Elektronik 2000 AB upphöra med support intill förfallna fakturor är reglerade. Inneliggande orders kommer dessutom spärras tills full betalning erhålits.

6. Garanti
MBG/Elektronik 2000 AB tillämpar respektive tillverkares garantivillkor. Garantireparationer skall utföras av tillverkaren eller av tillverkaren rekommenderad serviceorganisation. Utbyte mot ny enhet gäller enbart vid DOA, Dead on Arrival. I alla övriga fall gäller reparation av produkten på auktoriserat serviceställe.

7. Restorder
Vid fel eller brist i leverans har MBG/Elektronik 2000 AB rätt att i eget val rätta bristen eller företa omleverans. När MBG/Elektronik 2000 AB har företagit rättelse eller omleverans kan köparen inte ställa ytterligare krav.

8. Produktansvar
Om levererad vara vållar skada på person eller sak och detta beror på att varan inte håller den säkerhet som användaren eller allmänhet rimligen kunnat förvänta sig, är MBG/Elektronik 2000 AB ersättningsskyldig i den utsträckning som sådant ansvar följer av lag om produktansvar.

9. Force majeure
Är MBG/Elektronik 2000 AB förhindrad att leverera eller utföra omleverans enligt punkt 8 ovan, eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel, komponentbrist/fel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är MBG/Elektronik 2000 AB fri från allt ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma. Detta avser även pågående leveranser oavsett tidigare orderbekräftelser.

10. POC, Proof of Concept.     
Vill en kund utvärdera en lösning så skall det avtalas i förväg. Beställ underlag från sales@mbg.se Fakturering sker alltid i samband med leverans.
Har kund ej returnerat varan innan fakturans slutdatum är varan betraktad som köparens egendom och retur kan ej ske.

11. Tvister
Tvist på grund av villkor och tillhörande bestämmelser samt tvister som angår däri omtalade och därav beroende rättsförhållanden skall behandlas av allmän domstol. Alla rättsfrågor som uppstår skall bedömas med hänsyn till svensk lag om inte annat är uttryckligen sagt i separat avtal.


Returvillkor

1. Allmänna villkor
Innan retur av varor får ske skall en returbegäran faxas till 042-187497 . Returbegäran skall ske omgående eller senast 8 arbetsdagar räknat från leveransdatum. MBG/Elektronik 2000 AB förbehåller sig rätten att neka retur om returbegäran ej är befogad eller om returbegäran ej är korrekt ifylld. Om returbegäran beviljas, utfärdas en returorder, som faxas till kunden, där ordernumret utgör referens för returleveransen (returnummer). Returnumret är giltigt endast i 14 dagar. Fraktkostnaden för returen betalas av kunden. Returer utan returnummer återsänds utan åtgärd till kund.

2. Defekta varor / krediteringar
MBG/Elektronik 2000 AB testar returnerade varor där returorsak defekt vara angetts. Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete. I de fall produkten är skadad av köparen i någon form utgår ingen retur eller kreditnota. Minimiavgift för utfört testarbete är 500:- plus moms. Vidare tillkommer returfrakt. Defekt vara ersätts med reparerad, likvärdig, eller identisk vara. MBG/Elektronik 2000 AB förbehåller sig rätten att själv avgöra om reparation, likvärdig eller identisk vara skall utgå till kund. Alternativt kan kreditnota utfärdas till det lägsta av varans fakturabelopp eller dagspriset på varan. I de fall en produkt är DOA (Dead on Arrival) skall detta anmälas till oss inom 8 arbetsdagar från leveransdatum.

3. Felbeställda varor
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 25% av varuvärdet, dock lägst 350:- plus moms. Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske senast 10 dagar räknat från leveransdatum. Felbeställd och returnerad hårdvara krediteras inte vid bruten förpackning. Felbeställd mjukvara krediteras ej.

4. Transportskador
Transportskador vid returer till MBG/Elektronik 2000 AB sker på kundens risk och reklameras gentemot transportören.